Vlirdens gaat rooster- en planproces binnen de Rechtspraak verbeteren

5 september 2022 – De Rechtspraak heeft ‘tijdige rechtspraak’ als belangrijk speerpunt voor de komende jaren gedefinieerd. Het doel is in de komende jaren de duur van rechtszaken te verkorten en rechtzoekenden beter te informeren over de procedure en de termijn waarop zij uitspraak krijgen. Vlirdens gaat in dit kader met een aantal rechtbanken een methodiek ontwikkelen voor het opstellen van plankaders en capaciteitsmanagement.

Deelprogramma Roosteren & Plannen

Een deel van de knelpunten die leiden tot langere doorlooptijden binnen de Rechtspraak ligt in het planproces. Vandaar dat hiervoor in het landelijke programma tijdige rechtspraak een apart deelprogrammateam in het leven is geroepen dat gerechten ondersteunt bij verbeterslagen in het rooster- en planproces. Daarnaast (en in gezamenlijkheid) wordt binnen het landelijke programma ook gewerkt aan voorspelbaarheid, managementinformatie en het wegwerken van achterstanden.

Aanpak voor tijdige rechtspraak

Vlirdens gaat, aan de hand van pilots in drie gerechten, aan de slag met een professionele inrichting van capaciteitsmanagement. De bevindingen van de pilots moeten helpen methodieken en richtlijnen te bepalen die voor ieder gerecht bruikbaar zijn.

Binnen de pilots werkt Vlirdens met een sprintmethodiek. Met sprints worden projecten ondergebracht in deeltaken die in korte periodes, van een aantal dagen tot een aantal weken, worden uitgevoerd en opgeleverd. Op deze manier wordt er stapsgewijs gewerkt aan plan- en roosterafspraken, processen, organisatie-inrichting, informatievoorziening en systemen. Deze aanpak helpt om met volle aandacht te werken aan één onderwerp tegelijk. Belangrijk is in dit traject de borgingsfase per onderdeel: hoe worden obstakels weggenomen en wordt er voorkomen dat er teruggevallen wordt op oude methoden? Daarom is het belangrijk om bij ieder onderdeel structureel te evalueren en medewerkers goed toe te rusten op hun taken, bijvoorbeeld door opleiding. Vlirdens helpt de rechtbanken om zowel de inhoudelijke als veranderkundige aspecten in goede banen te leiden om de beoogde doelstellingen te realiseren.

Anouk Bergmans, deelprogrammaleider Roosteren & Plannen bij de Rechtspraak: “Alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges moeten hun eigen reis en ontwikkeling doormaken. Vlirdens helpt daarom als goede reisleider om de juiste weg te bewandelen. We willen dat gerechten van elkaar leren en naar elkaar toegroeien.”

Raymond de Wit, principal consultant bij Vlirdens: “Wij vinden het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Hier werken we echt mee aan het nog beter maken van de rechtspraak in Nederland. We kijken uit naar een mooie samenwerking met de Rechtspraak.”

Rudi Oskamp, managing consultant: “Met de pilots willen we de dienstverlening verder op niveau brengen. Capaciteitsmanagement zal rust en regelmaat creëren voor zowel de rechters als griffiers, als de planmedewerkers, die ook (verder) opgeleid zullen worden. De rechtzoekenden hopen we inzicht te geven in processen en termijnen. Dat lukt alleen als de planning en roostering voor elkaar zijn.”

Over de Rechtspraak

Iedere Nederlander krijgt gemiddeld één keer in zijn leven te maken met rechtspraak. Misschien omdat iemand zelf een rechtszaak start, bijvoorbeeld bij een scheiding. Of omdat iemand voor de rechter wordt gedaagd. Mensen kunnen ook als slachtoffer, getuige of deskundige betrokken raken bij een rechtszaak. www.rechtspraak.nl biedt meer informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de Rechtspraak.

Over Vlirdens

Vlirdens is een organisatie met workforce managementspecialisten die met passie helpen bij planningsvraagstukken. Vlirdens is uitgegroeid tot marktleider in Nederland met klanten in alle branches en met een groot deel van de organisaties uit de top 500. Vlirdens zorgt voor het benutten van het potentieel binnen een organisatie door vrijheid, trots en rust te creëren. Dat is onze missie! Dit doen we door te werken aan het fundament aan de hand van Vlirdens’s planningsschijf van 6, oftewel onze visie.

Meer weten?

Raymond-de-Wit
Naar contactformulier
Vlirdens gaat rooster- en planproces binnen de Rechtspraak verbeteren 2022-10-28T08:53:06+02:00
Vlirdens https://www.vlirdens.nl
De Rechtspraak

Vlirdens gaat, aan de hand van pilots in drie gerechten, aan de slag met een professionele inrichting van capaciteitsmanagement.